Planya Makinası Nedir? Kullanı mAlanlarıve Çeşitleri-Sakarya’dan Haber

Ormanürünlerivemobilyaendüstrisindezamanla pekçokteknolojigelişmiştir. Bunlardan birisi de kesicibıçaklaryardımıylaahşapya daağaçtantal …
Ormanürünlerivemobilyaendüstrisindezamanla pekçokteknolojigelişmiştir. Bunlardan birisi de kesicibıçaklaryardımıylaah daàdaağaçtantalaşismi verilenparçalarıkeserek rendelemek suretiyleüzerinibirdüzlemhaline getiren planya makineleridir. Testereyle kabaca kesilen birağacınkaba olankısımlarınıdüzeltmekiçinplanya makinelerikullanılmaktadır. Planya mankinelerindegövde, tabla veöntabla ayak kolu, arka tabla ve arka tabla ayak kolu, siper, koruyucu, motor, şalter, mil vebıçaklarşeklindebelirli pekçokparçasıbulunmaktadı. Makine de bulunan silindiralanlarınyanalyüzeylerindebıçaklaryeralmaktadır. Çalışanmakinede silindir kendietrafındadöndükçeüzerindehareket ettirilen kerestedebıçağındeğdiğiyerleralınarakdüzleşmeyebaşlar. Bubıçaklarzamanlakeskinliğiniyitirir, bu durumdabıçaklarözelüretilmişmakineler sayesinde bilemeişlemiyapılmalıdır. Bilemeişlemiyapılırkenbileme makinesi temizlenmelidir. Bilemeaçısıayarlandıktansonra bilemetaşınıngidişgelişibıçakboyuna uygunşekildeayarlanmalıdır. Bilemetaşınınmotorunu elleyavaşşekildeçevirerekbilemeişlemiyapılmalıdır. Bilemeyapılırkenmakine durdurulup, bıçaklarsökülmelivetemizliğiyapılmalıdır. Makineden bilenerekalınanbıçakise birağaçparçasıüzerinekonularakyağtaşıile yenidenkısabir bilemeişlemiyapılmalıdır. Makinelerdebıçaklarınıdeğiştirirkende elektrikşalterlerininkapalıolduğundaneminolunmalıdır. Bununyanısırabıçaklaruygun anahtarlarkullanılarakdeğişimisağlanmalıdır. Bıçaklardasökülenkısımlardayenidentakılmadantemizlenmelidir.
Planya makinesi iki anabölümdenoluşmaktadır. İlkiparçanınplanyalandığıyer iken ikincisi planyalananparçanınenlendiğibir testerebölümüdür. You can create your own model based on Planin mankineleri. Bıçakboyları 20, 25, 30, 40, 50, 60 cm olarakdeğişiklikgöstermektedir. Modellerine vemarkalarınagöreplanya makinefiyatları, kaçmmderinliğindesilmeyaptığı, dönenbıçağınmekanizmasayısıve motorgücünegörefarklılıklargöstermektedir.
Planya makinelerininbakımlarıdüzenliolarakyapılmalıdır. Her kullanımsonunda makineninüzerindebirikentalaşve kum temizlenmelidir. Metal kısımlarıhaftalıkyağlanmalıdırve bu buişlemyapılırkenmağazanınverdiğikatalogkullanılmalıdır. Yıllıkolarakta bozulanparçalaryenilenmeli, Vidalar sökülerektemizlenmeli veözelyağıileyağlanmalıdır. Bıçaklarsökülerekelemanlarıtemizlenmelidir. Electrical machinery, electrical machinery and electronic equipment.
Genellikleağaçkesmeişlemlerindeyararıolan planya makinesiçeşitleri, kesilen maddenin sertolmasındandolayı, çeşitlilikgöstermektedir. Planya makinesiçeşitlerininbelirli prensipleribulunmaktadır. Elektrikli planya makinesinde motortarafındanoluşturulangüç, kayışlaryardımıylakesicibıçaklarayönlendirilmektedir. El planya makinesinde ise motorungücü, kolgücünedayanmaktadır. Dolayısıylaelektrikli planya makinesi dahayüksekbir motorgücünesahiptir. El planya makineleri dahaçokküçükişletmelerdetercih edilirken, elektrikli planyalar genelliklebüyüktip atolyeleriçinuygundur. Planya makineleriaynızamanda kerestelerinköşeleriniyuvarlamaişlevinesahiptir, bu modellerde makinenin altkısımlarındabulunan deliksayısınadikkat edilmelidir. Satılıkplanya makineleri tercihedildiğitaktirde isekullanımıhakkındaayrıntılıbilgiye sahipolunmalıdır. Pek tabii enönemlişeykörelmişbıçaklarınkullanılmamasıolsa da, makinei kullanacakkişiişgüvenliğiiçinbazıaraçgereçlerkullanmalıdır. Aynızamanda makineyiçalıştırırkenüzerindeçivigibi kesici ve delici aletlerbulundurulmamalıdır. Makineyeürünitilirken eller makineninbıçakbölümündenuzaktutulmalıdır. Tablaayarlarıveürünayarlarınındoğruolduğundanemin olunuz. Makineyibaşlatmadanöncemakineninvidalarınınsağlamolduğundanemin olunuz. Körveağzıkırıkolanbıçaklarlakesinlikleçalışmayınız. Makinede birikentalaşlartemizlenirken mutlaka makineyi durdurun. Unutulmamalıdırkiinsanlarınsağlığı her zamanüretilenürünlerdendahaönemliolmuştur.
Yorum yazarak Sakarya’dan Haber ToplulukKuralları’nıkabuletmişbulunuyor ve yorumunuzla ilgilidoğrudanveyadolaylıtümsorumluluğutekbaşınızaüstleniyorsunuz. Yazılanyorumlardan Sakarya’dan Haberhiçbirşekildesorumlu tutulamaz.
AnadoluAjansı (AA), İhlasHaberAjansı (İHA), DemirörenHaberAjansı (DHA) tarafındanservis edilentümhaberler Sakarya’dan Habereditörlerininhiçbireditöryelmüdahalesidanyanyyyyalynyayyayyayyaylanyınıkılanliı Sitemize ajanslarüzerindenaktarılanhaberlerin hukukimuhatabıSakarya’dan Haberdeğilhaberigeçenajanstır.
Şimdioturumaçın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturumaçmakiçinbirhesabınızyoksa, oluşturmakiçinburayatıklayın.
Yorum yazarak Sakarya’dan Haber ToplulukKuralları’nıkabuletmişbulunuyor ve yorumunuzla ilgilidoğrudanveyadolaylıtümsorumluluğutekbaşınızaüstleniyorsunuz. Yazılanyorumlardan Sakarya’dan Haberhiçbirşekildesorumlu tutulamaz.
AnadoluAjansı (AA), İhlasHaberAjansı (İHA), DemirörenHaberAjansı (DHA) tarafındanservis edilentümhaberler Sakarya’dan Habereditörlerininhiçbireditöryelmüdahalesidanyanyyyyalynyayyayyayyaylanyınıkılanliı Sitemize ajanslarüzerindenaktarılanhaberlerin hukukimuhatabıSakarya’dan Haberdeğilhaberigeçenajanstır.
SAKARYA HENDEKYENİMAH. 3 + 1SATİLİKDAİRE3 + 1 143 M2265.000₺HENDEKKİRAGETİRİSİ1.300₺
MAVİMARMARA’DANHENDEKYENİMAHALLEDE 1 + 1SATİLİKStudyoDAİRE50 M2134.000₺YatırımcıyaKiracısıHazir. Hendik
©Copyright 2021 Sakarya’dan HaberTümHaklarıSaklıdır-VeriPolitikasıKullanımŞartları+90(543)395 14 45
Veripolitikasındakiamaçlarlasınırlıve mevzuata uygunşekildeçerezkonumlandırmaktayız. Detaylariçinveripolitikamızıinceleyebilirsiniz.


Post time: May-10-2021

Send your message to us: